Downey

Results

6 - 11

Downey v El Segundo

12 - 8

Downey v Roosevelt

12 - 3

Damien v Downey

18 - 2

Santa Monica v Downey

3 - 20

Downey v St. John Bosco

20 - 2

Culver City v Downey

10 - 3

Downey v Beverly Hills

5 - 6

Beverly Hills v Downey

14 - 1

Redondo Union v Downey

6 - 5

Downey v Damien

6 - 10

Roosevelt v Downey

23 - 1 - 23 - 1

Damien v Downey

4:00 pm

St John Bosco v Downey

5 - 15 - 5 - 15

Damien vs Downey

4 - 15 - 4 - 15

Downey vs Santa Monica

1 - 0 - 1 - 0

El Segundo vs Downey

11 - 10 - 11 - 10

Culver City vs Downey

14 - 1 - 14 - 1

Downey vs Beverly Hills

9 - 13 - 9 - 13

Downey vs St. John Bosco

4:00 pm

Redondo vs Downey

13 - 7 - 13 - 7

Downey vs Damien

19 - 3 - 19 - 3

Santa Monica vs Downey

7 - 18 - 7 - 18

Downey vs El Segundo

9 - 12 - 9 - 12

Downey vs Culver City

3 - 24 - 3 - 24

Beverly Hills vs Downey

10 - 9 - 10 - 9

Glendale vs Downey