Brighton (UT)

Results

11 - 12

Servite v Brighton

16 - 9

Trabuco Hills v Brighton

7 - 12

Mater Dei v Brighton

8 - 7 - 8 - 7

Servite v Brighton (UT)

12 - 4 - 12 - 4

Trabuco Hills v Brighton (UT)

5 - 15 - 5 - 15

Mater Dei v Brighton - Utah

16 - 11 - 16 - 11

Santa Margarita v Brighton (UT)

18 - 9 - 18 - 9

Palos Verdes vs Brighton (UT)